Θεσσαλονίκη

About Thessaloniki

Thessaloniki is the second largest city in Greece and the capital of the geographical region of Macedonia. Its long history and multicultural character, its heyday mainly during the Middle Ages and then made it special. Thessaloniki is the second largest city in Greece and the capital of the geographical region of Macedonia. Its long history and multicultural character, its heyday mainly during the Middle Ages and then made it special.

Location History

Three different cultures (Greek, Jewish, Ottoman) have left their traces and influenced the historical core of the city. During the Roman Empire, a period of full heyday of the city, glorious buildings were built, ruins of which are still preserved (Rotonda, Arch of Galerius, the Roman Forum, the imperial palaces).

Reasons to visit & sightseeing in Thessaloniki

The city is famous for its numerous Byzantine churches (St. Sophia, Acheiropoiitos, Agios Dimitrios, Vlatadon Monastery, Saint David, Panagia Chalkeon etc.), the Muslim baths and the Jewish neighborhoods and synagogues.

The White tower is the most significant monument of the city, which is located in the beach front.Thessaloniki is a modern city with large shopping streets, restaurants, cafes, bars and hotels that satisfies each visitor’s desires.

Eνοικιάσεις

Ενοικιάστε ένα από τα πολυτελή οχήματα μας είτε για διασκέδαση είτε για δουλειά

Μεταφορές

Διαθέτουμε πολυτελή οχήματα που θα σας πάνε στον προορισμό της επιλογής σας με άνεση και ασφάλεια

Scroll to Top